Desolate Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
....................
 
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vintage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties

 

 

Een veilig gevoel is heel wat waard

Veel mensen zijn onrustig en bang

En leven onder voortdurende dwang

Zijn bevreesd wat hun wedervaart.

Veilig kunnen we zijn bij Jezus, onze Heer

Hij geeft ons rust en vrede in ons hart

Ook al zijn we van binnen nog zo verward

Op Hem mogen we vertrouwen, steeds weer.

Veilig zullen we zijn aan Jezus hart

Altijd in alle situaties van ons leven

Zal Hij ons zijn liefde willen geven

Hij leidt ons veilig en heelt onze smart.

Veilig zijn wij in Jezus armen

Met Hem zijn wij nooit alleen

Hij blijft altijd om ons heen

Hij wil zich over ons erbarmen.

Fedde Nicolai

 
 
Reacties
 
 
 
Als je nooit pijn zou voelen, hoe zou je dan weten dat Ik een Genezer ben? Psalm 147: 3
Als je nooit door moeiten zou gaan, hoe zou je dan weten dat Ik een Verlosser, een Bevrijder ben? Psalm 91: 14 - 16
Als je nooit beproevingen zou doormaken, hoe zou je jezelf dan een overwinnaar kunnen noemen? Romeinen 8: 35 - 37
Als je nooit verdrietig zou zijn, hoe zou je dan weten dat Ik een Trooster ben? Jesaja 51: 21a
Als je nooit een fout zou maken, hoe zou je dan weten dat Ik vergevingsgezind ben? Psalm 86: 5 en 15
Als je alles zou weten, hoe zou je dan weten dat Ik je vragen zal beantwoorden? Psalm 138: 3
Als je nooit in moeilijkheden zou zijn, hoe zou je dan weten dat Ik je zal redden? Psalm 34: 16, 20 en 23
Als je nooit "gebroken " zou zijn, hoe zou je dan weten dat Ik je heel kan maken? Jesaja 61: 1
Als je nooit een probleem zou hebben, hoe zou je dan weten, dat Ik dat kan oplossen? Jeremia 32: 17 en 27
Als je nooit zou lijden, hoe zou je dan weten wat Jezus heeft doorstaan? Romeinen 8: 17 en 18
Als je nooit door het vuur zou gaan, hoe zou je dan puur worden? 1 Petrus 1: 6 en 7
Als Ik je alle dingen zou geven, hoe zou je ze dan waarderen? Prediker 2: 24 en 25
Als Ik je nooit zou corrigeren, hoe zou je dan weten dat Ik van je houd? Spreuken 3: 11 en 12
Als je alle macht zou hebben, hoe zou je dan leren afhankelijk van Mij te zijn, op Mij te vertrouwen? Efeziërs 6: 10
Als je leven volmaakt zou zijn, waarvoor zou je Mij dan nodig hebben? Psalm 138: 8
 
 Bron: onbekend


Reacties

 

 

 

Heer pak mijn hand


Heer, pak mijn hand opdat ik niet verdrinke.

'k Liep op de golven van 't geloof.
Totdat ik in de diepte keek en begon te zinken.
Heer, pak mijn hand.
Ik kan niet meer.
Heer, pak mijn hand.
Opdat ik niet verdrinke in kleingeloof in twijfel en in angst.
Leer mij weer lopen op de golven van vertrouwen.
Uw hand is onder mij en boven mij. Uw oog zal mij aanschouwen.
Heer, pak mijn hand.
 
van Ina van der Beek,
 'Adem om te leven'

Reacties (1)

 

 

 

Geknakt maar nooit gebroken.

Terneer maar nooit kapot.

Worstelend of verworpen.

Vasthoudend door mijn God.


Geknakt maar nooit gebroken.

De beloften, ze zijn voor mij.

Gekneusd, of terneer gebogen.

Hij staat liefdevol aan mijn zij.


Geknakt maar nooit gebroken.

De duisternis gaat voor bij.

Geloof in twijfel verdronken.

Doorboorde handen dragen mij.

 

Geknakt maar nooit gebroken.

Zijn adem wakkert mijn licht aan.

Hunkerend naar hoop, mededogen.

IK zal in de overwinning staan.
Geknakt maar nooit gebroken.

Gedimd maar nooit gedoofd.

Hij die mij wil vertroosten.

Hij die mijn tranen droogt.

Geknakt, maar nooit gebroken.


@cobie wolthuis 

Reacties
 
 
 
 
O Heer, U bent mijn God,
U blijf ik zoeken, mijn hart verlangt naar U,
ik smacht naar levend water.
Daarom kom ik tot U,
’k wil U ontmoeten,
laat mij Uw glorie zien,
uw macht en grote daden.
Uw liefde beter dan het leven,
daarvoor breng ik U mijn dank,
naar U strek ik mijn handen uit Heer
en ik prijs U met mijn zang. U
voedt mij tot verzadiging, ik juich en breng U eer, zelfs in de nacht denk ik aan U,
U bent mijn hulp,
mijn schuilplaats Heer.
Mijn ziel aan U verkleefd,
bij U geborgen,
U neemt mij aan Uw hand
en leidt mij naar de Morgen.
 
uit Psalm 63
@Adrian Roest 
 
 


Reacties

 

 

 

 
 
De Heer is je schild en bevrijder
De Redder die niet van je wijkt
Onder zijn vleugels ben je veilig
Zijn wieken beschermen
Zijn trouw is een veilig schild
In Gods nabijheid is geen angst meer voor de plaag van de dag Jou zal niets overkomen Open je ogen en zie dat het kwaad vergaat
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en overnacht in zijn schaduw zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht,
mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U
Als je mag wonen bij de Hoogste ben je veilig voor het kwaad Engelen zullen je dragen Je zult je niet stoten maar vertrapt de tegenstand
Ik bevrijd wie mij liefheeft en bescherm wie mij kent Roep je mij aan, ik geef antwoord In de nood ben ik bij je en bevrijd je van angst Ik zal roem en overvloed geven Ik zal je redding zijn Ik zal je redding zijn
 
uit Psalm 91
@Adrian Roest
 


Reacties
 
 
 
 
 
 
WAARLIJK, MIJN ZIEL

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.
Hij is mijn Rots, mijn Burcht,
ik zal niet wankelen.

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God.
Ik verwacht het van Hem,
mijn schuilplaats is in mijn God.
Ik heb U lief, mijn Redder,
en ik vertrouw op U.
Mijn handen hef ik naar het heiligdom,
zo prijs ik U, mijn leven lang.

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God,
op Hem rust mijn heil,
mijn schuilplaats is in mijn Heer.
 
Opw.190
 
Vintage
Lees meer...
Gothic Fantasy
 
 
 
Gebed om hulp
 
Neig uw oor, o HERE, antwoord mij,
want ik ben ellendig en arm;
2 behoed mijn ziel, want ik ben godvrezend;
Gij, mijn God, verlos uw knecht die op U vertrouwt.
3 Wees mij genadig, o Here,
want tot U roep ik de ganse dag.
4 Verheug de ziel van uw knecht,
want tot U, Here, hef ik mijn ziel op.
5 Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend,
rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
6 O HERE, neem mijn gebed ter ore,
sla acht op mijn luide smekingen.
7 Ten dage mijner benauwdheid roep ik U aan,
want Gij antwoordt mij.
 

8 Onder de goden is niemand U gelijk, o Here,
en niets is als uw werken.
9 Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen
en zich voor U nederbuigen, o Here,
en uw naam eren;
10 want Gij zijt groot en doet wonderen,
Gij, o God, alleen.
11 Leer mij, HERE, uw weg,
opdat ik in uw waarheid wandele;
verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
12 Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart,
en uw naam eren voor altoos;
13 want uw goedertierenheid is groot jegens mij,
Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk.
 

14 O God, overmoedigen maken zich tegen mij op,
een bende van geweldenaars staat mij naar het leven,
zij stellen U niet voor hun ogen.
15 Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.
16 Wend U tot mij en wees mij genadig,
verleen uw knecht uw sterkte,
verlos de zoon van uw dienstmaagd.
17 Doe aan mij een teken ten goede,
opdat mijn haters het zien en beschaamd staan,
wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt.
 
Lees meer...
 
Gebed in dodelijke ziekte

2 HERE, God van mijn heil, des daags roep ik,
des nachts ben ik vóór uw ogen.
3 Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen,
neig uw oor tot mijn geroep;
4 want mijn ziel is verzadigd van rampen,
mijn leven is het dodenrijk nabij.
5 Ik word gerekend onder wie in de groeve nederdalen,
ik ben geworden als een man zonder kracht.
6 Onder de doden is mijn verblijf,
gelijk verslagenen die in het graf liggen,
die Gij niet meer gedenkt,
en die aan uw hand ontrukt zijn.
7 Gij hebt mij in de diepste kuil gelegd,
in duistere plaatsen, in diepten.
8 Uw grimmigheid rust zwaar op mij,
door al uw baren drukt Gij mij neder. sela
9 Mijn bekenden hebt Gij van mij verwijderd,
Gij hebt mij tot een gruwel voor hen gemaakt;
ik ben ingesloten, ik kan niet ontkomen.
10 Mijn oog kwijnt van ellende;
dagelijks roep ik U aan, o HERE,
ik breid mijn handen naar U uit.
 

11 Zult Gij aan de doden een wonder doen;
zullen schimmen opstaan en U loven? sela
12 Wordt in het graf uw goedertierenheid verkondigd,
uw trouw in de plaats der vertering?
13 Wordt uw wondermacht in de duisternis bekend,
uw gerechtigheid in het land der vergetelheid?
14 Maar ik roep tot U, o HERE,
des morgens komt mijn gebed vóór U.
15 Waarom, o HERE, verstoot Gij mij,
verbergt Gij uw aangezicht voor mij?
16 Ik ben ellendig en wegstervend van mijn jeugd aan,
ik draag uw verschrikkingen, ik ben radeloos;
17 uw brandende toorn gaat over mij heen,
uw verschrikkingen vernietigen mij;
18 de ganse dag omringen zij mij als water,
zij omsingelen mij tezamen.
19 Vriend en metgezel hebt Gij van mij verwijderd;
mijn bekenden zijn een en al duisternis.
 
 
 
Lees meer...
 
Gebed van een gevangene
 
2 Met luider stem roep ik tot de HERE,
met luider stem smeek ik de HERE;
3 ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit,
ik maak Hem mijn benauwdheid bekend.
4 Wanneer mijn geest in mij versmacht,
kent Gij mijn pad.
Op de weg die ik ga,
verbergen zij mij een strik;
5 schouw ik naar rechts en zie ik uit –
niemand ziet naar mij om;
is mij de toevlucht ontvallen –
niemand vraagt naar mij.
6 Tot U roep ik, HERE;
ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats,
mijn deel in het land der levenden.
7 Sla acht op mijn smeken,
want ik ben zeer verzwakt;
red mij van mijn vervolgers,
want zij zijn sterker dan ik.
8 Voer mij uit de kerker,
opdat ik uw naam love;
de rechtvaardigen zullen mij omringen,
wanneer Gij mij weldoet.
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl