Desolate Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
....................
 
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vintage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties

 

 

Luid roep ik God, ik schreeuw het uit,

luid roep ik God – dat hij mij hoort.
3 Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer,
bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos,
mijn ziel laat zich niet troosten.
4 Ik denk aan God en moet zuchten,
mijn gedachten vermoeien mijn geest. sela
 
5 U laat me mijn ogen niet sluiten,
van onrust vind ik geen woorden,
6 ik zie terug op voorbije tijden,
op de dagen en jaren van vroeger,
7 bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren,
mijn hart zoekt, mijn geest vraagt:
 
8 Zou de Heer voor eeuwig verstoten,
zou hij niet langer liefhebben?
9 Is zijn trouw voorgoed verdwenen,
zijn woord voor eens en altijd verstomd?
10 Vergeet God genadig te zijn,
verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? sela
 
11 En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt,
de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’
12 Ik denk terug aan de daden van de HEER
ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger,
13 overweeg elk van uw werken
en houd in gedachten uw grote daden.
 
14 Uw weg, God, is een heilige weg –
welke god is zo groot als onze God?
15 U bent de God die wonderen doet,
u hebt de volken uw macht getoond,
16 uw arm heeft uw volk bevrijd,
de kinderen van Jakob en Jozef. sela
 
17 Toen het water u zag, o God,
toen het water u zag, begon het te beven,
een huivering trok door de oceanen.
18 De wolken stortten water,
de hemel dreunde luid,
uw pijlen flitsten heen en weer,
19 uw donder rolde dreunend rond,
bliksems verlichtten de wereld,
de aarde trilde en schokte.
 
20 Door de zee liep uw weg,
door de wijde wateren uw pad,
maar uw voetsporen bleven onzichtbaar.
21 U leidde uw volk als een kudde
door de hand van Mozes en Aäron.
 
Psalm 77
 
Reacties
 
 
Red mij, God,
 
het water staat aan mijn lippen,
3 ik zink weg in bodemloos slijk
en vind geen grond voor mijn voeten,
ik ben in diep water geraakt,
de stroom sleurt mij mee.
 God 
4 Uitgeput ben ik van het roepen,
mijn keel is schor geschreeuwd,
mijn ogen zijn verzwakt
van het uitzien naar mijn God.
 
5 Talrijker dan de haren op mijn hoofd
zijn zij die mij haten zonder reden,
met velen zijn mijn belagers,
mijn vijanden die mij bedriegen:
teruggeven moet ik
wat ik niet heb geroofd.
 
6 God, u kent mijn lichtzinnig leven,
mijn schuld is u niet ontgaan.
7 Laat ik niet beschamen wie naar u uitzien,
HEER, God van de hemelse machten,
laat wie u zoekt niet om mij te schande staan,
God van Israël.
 
8 Om u moet ik smaad verduren
en bedekt het schaamrood mijn gezicht.
9 Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden,
een onbekende voor de zonen van mijn moeder.
10 De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd,
de smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.
 
11 Ik huilde tranen toen ik vastte,
maar wat ik oogstte was hoon,
12 ik hulde mij in een boetekleed,
maar verachting werd mijn deel.
13 In de stadspoort wordt over mij gepraat,
en de liedjes van drinkers spotten met mij.
 
14 En nu, HEER, richt ik mijn gebed tot u,
laat dit een uur zijn van mededogen.
Groot is uw ontferming, God, antwoord mij,
toon uw trouw en red mij.
15 Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink,
laat mij ontkomen aan wie mij haten,
haal mij uit dit diepe water.
16 Laat de stroom mij niet meesleuren,
het slijk mij niet verzwelgen,
de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten.
 
17 Antwoord mij, HEER, u bent genadig en goed,
keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan.
18 Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar,
antwoord mij snel, want de angst benauwt mij.
19 Wees mij nabij en bevrijd mij,
verlos mij van mijn vijanden.
 
20 U kent mijn smaad, mijn schande, mijn schaamte,
al mijn belagers staan voor u.
21 Smaad heeft mijn hart gebroken, ik ben radeloos,
ik hoopte op mededogen – vergeefs;
op troost – die ik niet vond.
 
22 Nee, ze mengden gif door mijn eten
en lesten mijn dorst met azijn.
23 Laat hun tafel hun valstrik worden
en een valkuil voor hun vrienden.
24 Laat het licht uit hun ogen verdwijnen,
beroof hun lendenen van alle kracht.
 
25 Stort over hen uw toorn uit,
laat hen aan uw woede niet ontkomen.
26 Maak hun woonplaats tot een woestenij,
verdrijf uit hun tenten de laatste bewoner.
27 Want zij vervolgen wie u hebt geslagen,
en wegen het leed van wie door u is verwond.
 
28 Voeg dit alles toe aan hun schuld,
sluit hen uit van uw genade,
29 schrap hun namen uit het boek van het leven,
laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen.
30 Ik ben verzwakt, ik ben verwond,
maar uw hulp, o God, zal mij beschermen.
 
31 De naam van God wil ik loven met een lied,
zijn grootheid met een lofzang prijzen.
32 Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren,
dan stieren met hun horens en hoeven.
 
33 De nederigen zien het en verheugen zich,
wie God zoeken, hun hart zal opleven.
34 Want de HEER hoort de armen,
zijn gevangen volk verwerpt hij niet.
 
35 Hemel en aarde moeten hem loven,
de zeeën, met alles wat daarin leeft.
36 Want God zal Sion redden
en de steden van Juda herbouwen.
Daar zal worden geleefd en geërfd,
37 het volk dat hem dient, zal het land bezitten,
wie zijn naam liefheeft, mag er wonen.
 
Psalm 69
 
 
Reacties

 

 

Hoor, o God, mijn smeken,

sla acht op mijn gebed,
3 van het einde der aarde roep ik u aan,
want mijn hart bezwijkt.
Breng mij op de rots hoog boven mij,
4 u bent altijd mijn schuilplaats geweest,
een toren te sterk voor de vijand.
 
5 Laat mij altijd wonen in uw tent,
veilig verscholen onder uw vleugels, sela
6 u hoort mijn geloften, God,
u beloont wie uw naam vereren.
 
7 Voeg dagen toe aan de dagen van de koning,
dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht.
8 Wil zijn troon altijd beschermen, God,
laten trouw en waarheid over hem waken.
9 Dan zal ik uw naam voor altijd bezingen,
en mijn geloften volbrengen, dag na dag.
 
Psalm 61
 
Reacties

Wees mij genadig, God, wees mij genadig,

want bij u is mijn leven geborgen.
In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen,
tot het doodsgevaar is geweken.
 
3 Ik roep tot God, de Allerhoogste,
tot God, die mij beschermt.
4 Uit de hemel zal hij hulp sturen,
wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd. sela
Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw.
 
5 Tussen leeuwen moet ik liggen,
tussen dieren die mensen verslinden,
hun tanden zijn speren en pijlen,
hun tong is een geslepen zwaard.
 
6 Verhef u boven de hemelen, God,
laat uw glorie heel de aarde vervullen.
 
7 Ze hadden een net op mijn weg gespannen,
mijn voeten raakten erin verstrikt,
ze hadden voor mij een kuil gegraven,
maar vielen er zelf in. sela
 
8 Mijn hart is gerust, o God,
mijn hart is gerust,
ik wil voor u zingen en spelen.
9 Ontwaak, mijn ziel, ontwaak
met harp en lier,
ik wil het morgenrood wekken.
 
10 U, Heer, zal ik loven onder de volken,
over u zingen voor alle naties.
11 Hemelhoog is uw liefde,
tot aan de wolken reikt uw trouw.
 
12 Verhef u boven de hemelen, God,
laat uw glorie heel de aarde vervullen.
 
Psalm 57
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl