Desolate Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
....................
 
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vintage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties

 

 

 

De wapenrusting

God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus! (1) Ik neem de hele wapenrusting Gods om stand te houden. Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze machten van de duivel. (2) Daarom stel ik mijn vertrouwen niet op mensen, maar de Allerhoogste God is mijn helper. (3)

Ik omgord mij met de waarheid, ontmasker al satans leugens (4), en wandel in openheid. (5)

Mijn hart bescherm ik met het pantser van gerechtigheid. (2) Door mijn geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God. (6)

Mijn voeten zijn bereid dit evangelie van vrede met God te brengen. Hierbij is mijn geloof het schild, dat alle brandende pijlen van satan dooft. (2)

Mijn gedachten bescherm ik met de helm van hoop op redding (7), want ik weet welke gedachten God over mij koestert; gedachten van vrede, om mij een hoopvolle toekomst te geven. (8)

Het zwaard van de Geest, Gods Woord, is mijn wapen. (2) Daarmee overwin ik alle bolwerken en alle tegenstand tegen Gods waarheid. (9) Daarbij bid ik voortdurend in de Geest, ook voor alle gelovigen. (2)

In Hem ben ik meer dan overwinnaar! (10)

Amen!

 

 1. 1 Kor. 15:57
 2. Efeze 6:11-18
 3. Psalm 118:8
 4. Joh. 8:44, Efeze 5:11
 5. Efeze 5:8
 6. Rom. 3:22/Gal. 2:16
 7. 1 Thess. 5:8
 8. Jer. 29:11
 9. 2 Kor. 10:4
 10. Rom. 8:37

 DPM

Reacties

 

 

Gebed voor vervolgde christenen

Wij zijn allen deel van het Lichaam van Christus. 
Als lid van dit lichaam lijd ik mee met de christenen wereldwijd, die zich niet schamen voor het getuigenis van Jezus en bereid zijn te lijden in zijn kracht.

Ik bid voor mijn broers en zussen die onder druk staan, dat U zich over hen ontfermt en hen troost en moed geeft. Helpt U hen om hun verdrukkers hoog te achten, zodat uw naam en uw leer niet worden bespot, maar zij een getuigenis zullen zijn van uw liefde zoals Paulus en Silas waren in de gevangenis. Geeft U hun kracht om wat U hun hebt toevertrouwd te bewaren tot de dag dat ze bij U zijn.

God van genade, sterk hen die lijden, volmaak hen, bevestig hen en maak hen krachtig. Voor hen die op de vlucht zijn: Heer, maak dat zij U verwachten, geef hun nieuwe kracht, zodat zij hun vleugels uitslaan als een adelaar, niet moe worden bij het lopen en niet uitgeput raken bij het rennen.

Vader dank U voor het voorbeeld van mijn broeders en zusters die hun vijanden liefhebben en bidden voor wie hen vervolgen. Help mij om net als zij in uw voetsporen te treden en bereid te zijn om in uw kracht voor het evangelie te lijden.

Aan Hem nu, die machtig is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid, in grote vreugde, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen!

DPM

 

 

Reacties

 

 

Overwinnend leven

Ik ben Gods schepping, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. (1) In Hem heb ik de verlossing door zijn bloed, de vergeving van zonden (2) en ben ik verzegeld met de belofte van de Heilige Geest. (3) Om waarlijk vrij te zijn, heeft Christus mij vrijgemaakt. (4) Hij verlicht de ogen van mijn hart, om te zien dat ik een hoopvolle roeping heb, een heerlijke erfenis en overweldigende kracht. (5) God is bij machte oneindig veel meer te doen dan ik bid of besef. (6)

Door de Heilige Geest heb ik van God de kracht ontvangen (7) om demonen uit te drijven, (8) en macht over alle kracht van de vijand. (9)

Ik vermag alle dingen door Jezus Christus (10) Ik zal zelfs grotere dingen doen dan Hij heeft gedaan. (11)

In mij woont God, die groter is dan die in de wereld is. (12) Ik leef volgens de wet van de Geest van leven en (13) de vreugde des Heren is mijn kracht. (14)

 

 1. Ef. 2:10
 2. Ef. 1:7
 3. Ef. 1:13
 4. Gal. 5:1
 5. Gal. 1:18
 6. Ef. 3:20
 7. Hand. 1:8
 8. Mark. 16:17,18
 9. Ef. 1:21
 10. Fil. 4:13
 11. Joh. 14:12
 12. 1 Joh. 4:4
 13. Gal. 5:18 & Rom. 8:2
 14. Neh. 8:10

                DPM

Reacties

 

 

Vertrouwen in Gods bescherming

Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt, zal niets uitrichten En elke tong die ons veroordeelt, stellen wij in het ongelijk. Dit is ons erfdeel als knecht des Heren en onze gerechtigheid is van U, o Here der Heerscharen.

Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden, of die ons schade of kwaad willen doen, of die ons hebben afgewezen, vergeven wij hen, en nadat wij hen vergeven hebben, zegenen we hen in de naam van de Heer. *)

Nu verklaren wij, o Heer, dat U en U alleen onze God bent. En buiten U is er geen ander een rechtvaardige God en Redder, de Vader, de Zoon en de Geest – en wij aanbidden U! Wij onderwerpen onszelf op dit moment opnieuw aan U in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
Vanuit deze verootmoediging, Heer, doen we wat Uw woord aangeeft: Wij wederstaan de duivel; al zijn druk, zijn aanvallen, zijn misleidingen, elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen ons te gebruiken. Wij buigen niet!

Wij wederstaan hem en wijzen hem van ons uit in de naam van Jezus.

Specifiek verwerpen wij: Zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker, allergieën, virussen en elke vorm van toverij.

Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer van Jezus aan het kruis, niet meer onder de vloek zijn, maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden, die U heeft gezegend in alles **): Vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning, voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.

Amen!

*) Zie Mattheüs 5:43 en Romeinen 12:14

**) Zie Galaten 3:13-14 en Genesis. 24:1

DPM

 


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl