Desolate Place
Categorieën
....................
 
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vintage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
Laatste artikelen

 

 

 

 

Het kille van het leven

doet me bibberen en beven

doet me huiveren en rillen

soms zou ik willen gillen


Het harde in het leven

niets om anderen geven

een ander onbelangrijk

de hebzucht zo omvangrijk


Het goede in het leven

iets om naar te streven

uit naastenliefde zorgen

vandaag, natuurlijk morgen


Het overwinningsleven

door de Vader hoog verheven

boven zorgen en problemen

dat wil ik tot mij nemen


Het kille van het leven

doet me huiveren en beven

daarom blijf ik daag'lijks streven

naar wat Jezus mij wil geven


Alie Holman


Reacties

 

 

Een veilig gevoel is heel wat waard

Veel mensen zijn onrustig en bang

En leven onder voortdurende dwang

Zijn bevreesd wat hun wedervaart.

Veilig kunnen we zijn bij Jezus, onze Heer

Hij geeft ons rust en vrede in ons hart

Ook al zijn we van binnen nog zo verward

Op Hem mogen we vertrouwen, steeds weer.

Veilig zullen we zijn aan Jezus hart

Altijd in alle situaties van ons leven

Zal Hij ons zijn liefde willen geven

Hij leidt ons veilig en heelt onze smart.

Veilig zijn wij in Jezus armen

Met Hem zijn wij nooit alleen

Hij blijft altijd om ons heen

Hij wil zich over ons erbarmen.

Fedde Nicolai

 
 
Reacties

 

 

Ik heb mijn ogen op naar de bergen:

vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.

De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, blijft ook Hij altijd bij mij. (1)

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. (2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot u, want u geeft mij rust. Ik neem uw op mij en leer van u, want u bent zachtmoedig en nederig van hart, en ik zal rust vinden voor mijn ziel. (3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bj u schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in uw huis mogen blijven. laat mij bij u morgen schuilen, veilig onder uw vleugels. (4)

 

1. Psalm 121:1-2
2. Psalm 91:1-2
3. Mattheus 11:28-30
4. Psalm 61:3-4
 
 
Reacties
 
 
 
 
Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.
 
3 Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en Gods gelaat aanschouwen?
 
4 Tranen zijn mijn brood,
bij dag en bij nacht,
want heel de dag hoor ik zeggen:
‘Waar is dan je God?’
 
5 Weemoed vervult mijn ziel
nu ik mij herinner hoe
ik meeliep in een dichte stoet
en optrok naar het huis van God –
een feestende menigte,
juichend en lovend.
 
6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.
 
7 Mijn ziel is bedroefd,
daarom denk ik aan u,
hier in het land van de Jordaan,
bij de Hermon, op de top van de Misar.
 
8 De roep van vloed naar vloed,
de stem van uw waterstromen –
al uw golven slaan
zwaar over mij heen.
 
9 Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.
 
10 Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
‘Waarom vergeet u mij,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?’
 
11 Mij gaat door merg en been
de hoon van mijn belagers,
want ze zeggen heel de dag:
‘Waar is dan je God?’
 
12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.
 
Psalm 42 NBV
 
Reacties

 

 

 

De wapenrusting

God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus! (1) Ik neem de hele wapenrusting Gods om stand te houden. Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze machten van de duivel. (2) Daarom stel ik mijn vertrouwen niet op mensen, maar de Allerhoogste God is mijn helper. (3)

Ik omgord mij met de waarheid, ontmasker al satans leugens (4), en wandel in openheid. (5)

Mijn hart bescherm ik met het pantser van gerechtigheid. (2) Door mijn geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God. (6)

Mijn voeten zijn bereid dit evangelie van vrede met God te brengen. Hierbij is mijn geloof het schild, dat alle brandende pijlen van satan dooft. (2)

Mijn gedachten bescherm ik met de helm van hoop op redding (7), want ik weet welke gedachten God over mij koestert; gedachten van vrede, om mij een hoopvolle toekomst te geven. (8)

Het zwaard van de Geest, Gods Woord, is mijn wapen. (2) Daarmee overwin ik alle bolwerken en alle tegenstand tegen Gods waarheid. (9) Daarbij bid ik voortdurend in de Geest, ook voor alle gelovigen. (2)

In Hem ben ik meer dan overwinnaar! (10)

Amen!

 

 1. 1 Kor. 15:57
 2. Efeze 6:11-18
 3. Psalm 118:8
 4. Joh. 8:44, Efeze 5:11
 5. Efeze 5:8
 6. Rom. 3:22/Gal. 2:16
 7. 1 Thess. 5:8
 8. Jer. 29:11
 9. 2 Kor. 10:4
 10. Rom. 8:37

 DPM

Reacties

 

 

Gebed voor vervolgde christenen

Wij zijn allen deel van het Lichaam van Christus. 
Als lid van dit lichaam lijd ik mee met de christenen wereldwijd, die zich niet schamen voor het getuigenis van Jezus en bereid zijn te lijden in zijn kracht.

Ik bid voor mijn broers en zussen die onder druk staan, dat U zich over hen ontfermt en hen troost en moed geeft. Helpt U hen om hun verdrukkers hoog te achten, zodat uw naam en uw leer niet worden bespot, maar zij een getuigenis zullen zijn van uw liefde zoals Paulus en Silas waren in de gevangenis. Geeft U hun kracht om wat U hun hebt toevertrouwd te bewaren tot de dag dat ze bij U zijn.

God van genade, sterk hen die lijden, volmaak hen, bevestig hen en maak hen krachtig. Voor hen die op de vlucht zijn: Heer, maak dat zij U verwachten, geef hun nieuwe kracht, zodat zij hun vleugels uitslaan als een adelaar, niet moe worden bij het lopen en niet uitgeput raken bij het rennen.

Vader dank U voor het voorbeeld van mijn broeders en zusters die hun vijanden liefhebben en bidden voor wie hen vervolgen. Help mij om net als zij in uw voetsporen te treden en bereid te zijn om in uw kracht voor het evangelie te lijden.

Aan Hem nu, die machtig is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid, in grote vreugde, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen!

DPM

 

 

Reacties

 

 

Overwinnend leven

Ik ben Gods schepping, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. (1) In Hem heb ik de verlossing door zijn bloed, de vergeving van zonden (2) en ben ik verzegeld met de belofte van de Heilige Geest. (3) Om waarlijk vrij te zijn, heeft Christus mij vrijgemaakt. (4) Hij verlicht de ogen van mijn hart, om te zien dat ik een hoopvolle roeping heb, een heerlijke erfenis en overweldigende kracht. (5) God is bij machte oneindig veel meer te doen dan ik bid of besef. (6)

Door de Heilige Geest heb ik van God de kracht ontvangen (7) om demonen uit te drijven, (8) en macht over alle kracht van de vijand. (9)

Ik vermag alle dingen door Jezus Christus (10) Ik zal zelfs grotere dingen doen dan Hij heeft gedaan. (11)

In mij woont God, die groter is dan die in de wereld is. (12) Ik leef volgens de wet van de Geest van leven en (13) de vreugde des Heren is mijn kracht. (14)

 

 1. Ef. 2:10
 2. Ef. 1:7
 3. Ef. 1:13
 4. Gal. 5:1
 5. Gal. 1:18
 6. Ef. 3:20
 7. Hand. 1:8
 8. Mark. 16:17,18
 9. Ef. 1:21
 10. Fil. 4:13
 11. Joh. 14:12
 12. 1 Joh. 4:4
 13. Gal. 5:18 & Rom. 8:2
 14. Neh. 8:10

                DPM

Reacties

 

 

Vertrouwen in Gods bescherming

Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt, zal niets uitrichten En elke tong die ons veroordeelt, stellen wij in het ongelijk. Dit is ons erfdeel als knecht des Heren en onze gerechtigheid is van U, o Here der Heerscharen.

Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden, of die ons schade of kwaad willen doen, of die ons hebben afgewezen, vergeven wij hen, en nadat wij hen vergeven hebben, zegenen we hen in de naam van de Heer. *)

Nu verklaren wij, o Heer, dat U en U alleen onze God bent. En buiten U is er geen ander een rechtvaardige God en Redder, de Vader, de Zoon en de Geest – en wij aanbidden U! Wij onderwerpen onszelf op dit moment opnieuw aan U in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
Vanuit deze verootmoediging, Heer, doen we wat Uw woord aangeeft: Wij wederstaan de duivel; al zijn druk, zijn aanvallen, zijn misleidingen, elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen ons te gebruiken. Wij buigen niet!

Wij wederstaan hem en wijzen hem van ons uit in de naam van Jezus.

Specifiek verwerpen wij: Zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker, allergieën, virussen en elke vorm van toverij.

Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer van Jezus aan het kruis, niet meer onder de vloek zijn, maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden, die U heeft gezegend in alles **): Vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning, voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.

Amen!

*) Zie Mattheüs 5:43 en Romeinen 12:14

**) Zie Galaten 3:13-14 en Genesis. 24:1

DPM

 


Reacties
 
 
 
Als je nooit pijn zou voelen, hoe zou je dan weten dat Ik een Genezer ben? Psalm 147: 3
Als je nooit door moeiten zou gaan, hoe zou je dan weten dat Ik een Verlosser, een Bevrijder ben? Psalm 91: 14 - 16
Als je nooit beproevingen zou doormaken, hoe zou je jezelf dan een overwinnaar kunnen noemen? Romeinen 8: 35 - 37
Als je nooit verdrietig zou zijn, hoe zou je dan weten dat Ik een Trooster ben? Jesaja 51: 21a
Als je nooit een fout zou maken, hoe zou je dan weten dat Ik vergevingsgezind ben? Psalm 86: 5 en 15
Als je alles zou weten, hoe zou je dan weten dat Ik je vragen zal beantwoorden? Psalm 138: 3
Als je nooit in moeilijkheden zou zijn, hoe zou je dan weten dat Ik je zal redden? Psalm 34: 16, 20 en 23
Als je nooit "gebroken " zou zijn, hoe zou je dan weten dat Ik je heel kan maken? Jesaja 61: 1
Als je nooit een probleem zou hebben, hoe zou je dan weten, dat Ik dat kan oplossen? Jeremia 32: 17 en 27
Als je nooit zou lijden, hoe zou je dan weten wat Jezus heeft doorstaan? Romeinen 8: 17 en 18
Als je nooit door het vuur zou gaan, hoe zou je dan puur worden? 1 Petrus 1: 6 en 7
Als Ik je alle dingen zou geven, hoe zou je ze dan waarderen? Prediker 2: 24 en 25
Als Ik je nooit zou corrigeren, hoe zou je dan weten dat Ik van je houd? Spreuken 3: 11 en 12
Als je alle macht zou hebben, hoe zou je dan leren afhankelijk van Mij te zijn, op Mij te vertrouwen? Efeziërs 6: 10
Als je leven volmaakt zou zijn, waarvoor zou je Mij dan nodig hebben? Psalm 138: 8
 
 Bron: onbekend


Reacties

 

 

 

Heer pak mijn hand


Heer, pak mijn hand opdat ik niet verdrinke.

'k Liep op de golven van 't geloof.
Totdat ik in de diepte keek en begon te zinken.
Heer, pak mijn hand.
Ik kan niet meer.
Heer, pak mijn hand.
Opdat ik niet verdrinke in kleingeloof in twijfel en in angst.
Leer mij weer lopen op de golven van vertrouwen.
Uw hand is onder mij en boven mij. Uw oog zal mij aanschouwen.
Heer, pak mijn hand.
 
van Ina van der Beek,
 'Adem om te leven'

Reacties (1)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl